PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE GAUDRE.LT TAISYKLĖS

1.           SĄVOKOS

1.1.      Pardavėjas – UAB „Gaudrė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 120682381, buveinės registracijos adresas: Ateities 10, 08303 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT206823811, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1.2.      Pirkėjas – asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.

Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš UAB „Gaudrė“ prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais.

Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš UAB „Gaudrė“ prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.

1.3.      Parduotuvė – elektroninė UAB „Gaudrė“ parduotuvė, pasiekiama adresu www.gaudre.lt.

1.4.      Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.5.      Prekių išdavimo skyrius – UAB „Gaudrė“ priklausančios prekių užsakymo ir atsiėmimo vieta, esanti adresu: Ateities g. 10, 08345 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.6.      Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

 

2.           BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.      Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.

2.2.      Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

2.3.      Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

2.4.      Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2.5.       Toliau Taisyklėse sąvoka „Prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

 

 

3.           PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1.      Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.

3.2.      Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.

3.3.      Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.

3.4.      Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.

3.5.      Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje: (i) pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą, (ii) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą ir (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) ir / ar PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių.

3.6.      Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

3.7.      Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.8.      Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Apmokėję užsakymą, daugiau prekių pridėti nebegalėsite.

3.9.      Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.

 

4.           PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.      Pirkėjas turi teisę:

4.1.1.     pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

4.1.2.     Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;

4.1.3.     grąžinti ir/ar pakeisti nekokybiškas ir/ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;

4.1.4.     į kitas Taisyklėse ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.2.       Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1.    sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;

4.2.2.    priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;

4.2.3.    patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją (tel. +370 5 279 61 62  arba el. paštu: info@gaudre.lt) apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;

4.2.4.    pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą Prekių išdavimo skyriuje, nedelsdamas atsiimti prekes, kai tik bus informuotas apie tokią galimybę;

4.2.5.    pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;

4.2.6.    apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;

4.2.7.    nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;

4.2.8.    nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;

4.2.9.    laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

5.           PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.       Pardavėjas turi teisę:

5.1.1.     be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir/ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;

5.1.2.     laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

5.1.3.     pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir/ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

5.2.       Pardavėjas įsipareigoja:

5.2.1.     gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;

5.2.2.     negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

 

6.           PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS

6.1.     Prekių kainos Parduotuvėje ir/ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

6.2.     Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

6.3.     Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje.

6.4.     Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais.

6.5.     Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo  paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir/ar atsispausdinti arba gali būti persiųsti Pirkėjo nurodytu el. paštu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

6.6.     Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.

 

7.           PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1.      Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.

7.2.      Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

7.3.      Užsakymo sumai neviršijant 300 Eur, prekių pristatymo paslauga yra mokama ir prekių pristatymo kaina nurodoma suformavus prekių krepšelį. Užsakymo sumai esant didesnei už 300 Eur, prekės pristatomos nemokamai.

7.4.      Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir/ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.

7.5.      Prekės Pirkėjams pristatomos per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas el. paštu ir/ar telefonu.  Jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, Pardavėjas negarantuoja, kad prekės bus pristatytos per Taisyklėse ir/ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6.      Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales.

7.7.      Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.).

7.8.      Prekių pristatymo Pirkėjui atveju prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vienoje vietoje. Jeigu prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Pirkėjo pirmiau nurodyta prekių iškrovimo vieta, Pirkėjas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats.

7.9.      Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 20 (dvidešimt) po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į artimiausią Prekių išdavimo skyrių ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Prekių išdavimo skyriuje prekės saugomos iki artimiausio pristatymo laiko, bet ne ilgiau negu 5 (penkias) darbo dienas. Po šio termino, Pirkėjo užsakymas sandėliuojamas Pardavėjo sandėlyje 8.5. punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui sumokėti pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius.

7.10.   Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

7.11.   Nustačius prekių kokybės ir/ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir/ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir/ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.

7.12.   Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

7.13.   Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.

7.14.   Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pavėluotu pristatymu ir/ar nepristatymu.

7.15.   Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

8.           PREKIŲ ATSIĖMIMAS, SAUGOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

8.1.      Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai Prekių išdavimo skyriuje. Atlikdamas užsakymą, Pirkėjas nurodo Prekių išdavimo skyrių, kuriame jis pageidauja atsiimti prekes.

8.2.      Paruošus atsiimti prekes, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie galimybę jas atsiimti. Pirkėjas, atvykęs atsiimti prekių į Prekių išdavimo skyrių, privalo su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat prekių užsakymo informaciją/patvirtinimo pranešimą, Pardavėjo elektroninėmis ryšio priemonėmis persiųstą Pirkėjui. Pirkėjui nepateikus šių dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti prekes.

8.3.      Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes.

8.4.      Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos (pristatytos) Pirkėjui.

8.5.      Pirkėjui neatsiėmus prekių per 5 (penkias) darbo dienas nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes, arba 7.9 punkte nurodytu atveju, Pirkėjo užsakymas bus saugomas Pardavėjo sandėlyje. Maksimalus saugojimo terminas – 60 (šešiasdešimt) dienų. Už 1 užsakymo saugojimo dieną skaičiuojamas 0,05% dydžio mokestis nuo saugomo užsakymo vertės. Užsakymą galima atsiimti tik sumokėjus saugojimo mokestį.

 

 

9.           PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

9.1.      Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.

9.2.      Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

9.3.      Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 metų prekių kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose.

9.4.      Pirkėjų – verslininkų įsigytoms prekėms taikoma garantija nurodyta Parduotuvėje. Garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose.

9.5.      Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

9.6.      Garantija bet kuriai įsigytai prekei netaikoma ir Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę šiais atvejais:

9.6.1.     jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų prekės naudojimo ir montavimo instrukcijoje;

9.6.2.     jei prekė yra mechaniškai pažeista ir toks prekės arba pakuotės pažeidimas nebuvo raštu fiksuotas jos perdavimo/priėmimo metu;

9.6.3.     jei gedimas atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo ar elektros tinklų sutrikimų, pastato elektros instaliacijos gedimų, netinkamų montavimo darbų;

9.6.4.     jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;

9.6.5.     dylančioms ir susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);

9.6.6.     prekių pakuotei;

9.6.7.     gedimams, kuriuos sukėlė į pakuotės ar prekės vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai, taip pat prekės korozija, oksidacija ir pan.);

9.6.8.     jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.) ar kiti netikėti įvykiai, dėl kurių kilimo Pardavėjas ar gamintojas negali būti laikomi atsakingais nei visiškai, nei iš dalies;

9.6.9.     gedimams, atsiradusiems kartu su preke naudojant papildomas ar montavimo medžiagas, ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos;

9.6.10.  jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

9.6.11.  jei yra pažeisti ant prietaisų, prekių ar komponentų esantys lipdukai;

9.6.12.  jei prekė po jos įsigijimo buvo ardyta ar kitaip paveikta;

9.6.13.  garantija taip pat nesuteikiama, jei Pirkėjas nepateikia vieno iš pirkimą patvirtinančio dokumento: kasos pajamų orderio, PVM sąskaitos-faktūros, pirkimo čekio ar pirkimo-pardavimo sutarties arba jeigu pasibaigęs garantinis terminas;

9.7.      Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimam, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, Pirkėjas apmoka savo sąskaita.

9.8.      Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

9.9.      Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas Pirkėjas neatsiima prekės, po 3 mėnesių nuo remonto užbaigimo Pardavėjas turi teisę prekių nebesaugoti ir utilizuoti.

 

10.        EKSPORTO KONTROLĖ

10.1.   Jei Pirkėjas perduoda Pardavėjo pristatytas Prekes arba Pardavėjo atliekamus darbus ir paslaugas (įskaitant visų rūšių techninę pagalbą) tretiesiems asmenims už Lietuvos Respublikos ribų, Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų galiojančių nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių (re)eksporto kontrolės taisyklių.

10.2.   Pardavėjo tiekiamų prekių Pirkėjas užtrikrina, jog tiekiamos prekės, kurioms taikomas Reglamento (ES) 833/2014 12g straipsnis, nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai parduodamos, eksportuojamos ar reeksportuojamos į Rusijos Federaciją ar Rusijos Federacijos naudojimui.

10.3.   Pirkėjas užtrikrina, kad deda visas pastangas garantuoti, kad 10.2. punkte nurodytos sąlygos nebūtų pažeistos trečiosios šalies, esančios toliau tiekimo grandinėje, įskaitant ir galimus perpardavėjus.

10.4.   Pirkėjas sukuria ir palaiko tinkamą stebėjimo mechanizmą, kad nustatytų bet kokių trečiųjų šalių, toliau prekybos grandinėje esančių šalių, įskaitant galimus perpardavėjus, elgesį, kuris pažeistų 10.2. punkto įpareigojimą.

10.5.   Bet koks 10.2., 10.3. ar 10.4. punktų pažeidimas yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir suteikia teisę Pardavėjui nedelsiant nutraukti tiekimo santykius ir anuliuoti jau priimtus užsakymus. Pirkėjas atlygina Pardavėjui visas išlaidas, trečiųjų asmenų pretenzijas ir kitus trūkumus (pvz., baudas), atsiradusius dėl įsipareigojimo 10.2., 10.3., 10.4. punktuose pažeidimo. Tai netaikoma, jei Pirkėjas nėra atsakingas už šį pareigos pažeidimą. Be to, Pardavėjas turi teisę reikalauti sutartinių netesybų – 5% (penkių procentų) nuo parduotų prekių pardavimo kainos pažeidžiant reglamento (ES) 833/2014 12g nuostatas. Tai neturi įtakos jokiems tolesniems reikalavimams atlyginti žalą.

10.6.   Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie bet kokias problemas laikantis  10.2., 10.3., 10.4. punktuose nurodytų reikalavimų, įskaitant bet kokią atitinkamą trečiųjų šalių veiklą, kuri galėtų pažeisti 10.2. punkto tikslą.  Informaciją apie 10.2., 10.3., 10.4. punktuose numatytų įsipareigojimų vykdymą Pirkėjas pateikia Pardavėjui per dvi savaites nuo tokios informacijos laisvos formos prašymo.

 

11.        TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

11.1.   Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti elektroniniu paštu info@gaudre.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), pristatydamas šį dokumentą į Prekių išdavimo vietą arba atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.

11.2.   Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 10.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių pirkimo-padavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

11.2.1.  Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę);

11.2.2.  Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.2.3.  Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.2.4.  Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.2.5.  Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti laisvos formos prekių grąžinimo prašymą.

11.3.   Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

11.4.   Prekės gali būti grąžinamos į Prekių išdavimo skyrių, esantį adresu Ateities g. 10, Vilniuje, arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius), kurie turi pristatyti į Prekių išdavimo skyrių, esantį adresu Ateities g. 10, 08303 Vilnius. Prieš grąžinant prekes per tarpininkus (kurjerius), Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. +370 5 279 61 62  arba el. paštu info@gaudre.lt) ir suderinti prekių grąžinimą.

11.5.   Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, kai prekės grąžinamos per tarpininkus (kurjerius) arba grąžinus prekes Prekių išdavimo skyriuje, pinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

11.6.    Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).

11.7.   Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.8.   Prekes grąžinti kaip nurodyta 11.1-11.7 punktuose gali tik fiziniai asmenys. Prekių grąžinimas iš juridinių asmenų galimas tik pagal iš anksto sutartas sąlygas pirkimo-padavimo sutartyje.

11.9.   Šios grąžinimo nuostatos taikomos tik perkant internetu.

 

12.        NUOLAIDOS IR AKCIJOS

12.1.   Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje. Parduotuvėje taikomos nuolaidos ir akcijos neprivalo sutapti su fizinėje Pardavėjo parduotuvėje taikomomis nuolaidomis ir akcijomis.

12.2.   Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.

12.3.   Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaito dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

12.4.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

 

 

13.        ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

13.1.   Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

13.2.   Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 13.5. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

13.3.   Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 13.5. punkte nurodytais tikslais.

13.4.   Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

13.5.   Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo siūlomų prekių rinkodaros tikslu. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.

13.6.   Pardavėjas turi teisę Pirkėjo asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais Taisyklių 13.5. punkte ir tiktai tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas privalo tai atlikti.

13.7.   Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

13.8.   Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 

14.        ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

14.1.   Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir/ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

14.2.   Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.

14.3.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir/ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4.   Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

14.5.   Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

14.6.   Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

14.7.   Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir/ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

 

15.        INFORMACIJOS TEIKIMAS

15.1.   Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

15.2.   Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

15.3.   Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

 

16.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.   Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

16.2.   Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3.   Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

16.4.   Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16.5.   Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

16.6.   Šios taisyklės atnaujintos 2024 m. kovo 19 d.

16.7. Taisyklės galiojusios iki 2024 m. kovo 18 dienos rasite: čia

16.8. Taisyklės galiojusios iki 2023 m. balandžio 03 dienos rasite: čia